Deklaracja Dostępności

Przedszkole Samorządowe nr 76 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkola Samorządowego Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-25

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest I.N., adres poczty elektronicznej ps76@um.bialystok.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 85 661 37 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Przedszkole Samorządowe Nr 76 w Białymstoku
  • Adres: ul. Różana 19, 15-669 Białystok
  • E-mail: ps76@um.bialystok.pl
  • Telefon: 85 66 13 733

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” zlokalizowane jest przy ulicy Różanej 19 w Białymstoku ( kod pocztowy 15-669)

Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Różanej.

Do budynku prowadzą trzy wejścia od strony ulicy Różanej. Do trzech wejść prowadzą schody. Przy schodach prowadzących do głównego wejścia do przedszkola znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się po prawej stronie korytarza głównego przedszkola.

W budynku nie ma windy ani pochylni.

W budynku nie ma platformy.

W budynku nie dostępne są informacje głosowe.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem dostępny jest parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

W przedszkolu nie ma możliwości korzystania z usług tłumacza migowego, brak pracownika z kwalifikacjami.

 

Przedszkole Samorządowe Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku

ul. Różana 19
15-669 Białystok

tel. 85 661-37-33
e-mail: ps76@um.bialystok.pl

Nasi Partnerzy:
logo programu Dzwujęzyczne Dzieci
Logo programu Yellow House
Powrót na początek strony